Jdi na obsah Jdi na menu

Logopedická péče

 

"Štefánikovka" zajišťuje dětem nad rámec běžného předškolního vzdělávání odbornou intenzívní  individuální logopedickou péči, kterou provádí 2 kvalifikované logopedky a dále skupinovou logopedickou péči, která je prováděna třídními učitelkami (zahrnuje dechová, sluchová, artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel). 

 

Individuální logopedická péče pro děti s vadami řeči

Individuální logopedická péče pro děti s poruchami řeči je zajišťována v samostatné pracovně, kde má dítě klid a patřičný prostor pro rozvoj řeči. Logopedická pracovna je vybavená nejrůznějšími logopedickými pomůckami – velké logopedické zrcadlo, obrázkové sety, dějové obrázky, obrázky pro rozvoj motoriky mluvidel, špátle, sondy, pracovní listy, puzzle, maňásci apod. Veškerá logopedická péče probíhá s ohledem na schopnosti a dovednosti konkrétního dítěte. K dítěti přistupujeme s citem a zásadně ho do mluvního projevu nenutíme. Individuální logopedická péče má za cíl maximalizaci komunikačního potenciálu dítěte a co největší rozvoj celé osobnosti. Jednotlivá sezení se zaměřují na se komplexní rozvoj jazykových schopností (porozumění řeči, slovní zásoba, artikulace – výslovnost, motorika mluvidel, sluchová cvičení, zraková cvičení). Pokud má dítě oslabení v dalších složkách, věnujeme se také tréninku pozornosti a paměti. Dále dechovým cvičením a rozvoji jemné motoriky.

 

Individuální logopedická péče pro děti s vadami sluchu

Individuální logopedická péče (dále jen ILP) u dětí se sluchovým postižením (dále jen SP) probíhá vždy individuálně a komplexně, je využíván multisenzoriální přístup. Terapie je zaměřena na všechny složky jazykového vývoje a je přizpůsobena individuálním schopnostem dítěte na základně primární diagnostiky. Hlavním cílem ILP u dětí se SP je rozvinout funkční komunikaci. Velkou roli při ILP hraje také spolupráce s rodiči a domácí příprava.

Terapie probíhají před zrcadlem, jsou využívány motivační pomůcky, obrázky, maňásci, hračky, tablet. Věnujeme se dechovým a fonačním cvičením, je dbáno na správný tichý prodloužený nádech nosem bez zvedání ramen a postupné prodlužování a zpomalování výdechu ústy, měkké hlasové začátky, nácvik správné hlasové polohy. Dalším z předpokladů pro vývoj artikulace je dobře rozvinutá motorika mluvidel, proto se věnujeme také procvičování oromotoriky, procvičujeme pohyby jazyka, rtů, tváří, čelistí, měkkého patra, mimického svalstva. Jednotlivé hlásky jsou vyvozovány vždy před zrcadlem s podporou pomocných artikulačních znaků, odhmatávání vibrací a sledování výdechového proudu vzduchu. Velký důraz je kladen na správnou výslovnost a odezírání samohlásek, které jsou nositelem melodie řeči a mají velký význam pro srozumitelnost. Vyvozené souhlásky jsou postupně zapojovány do otevřených slabik a později do slov. Jednotlivá slova se učí také odezírat. Jsou seznamovány s psanou podobou českého jazyka, učí se rozpoznávat jednotlivá písmena, hlásky. Vizuální podobu velkých tiskacích písmem si spojují s výslovností dané hlásky, v rámci ILP je procvičována také dvouruční prstová abeceda. U dětí nedoslýchavých a se zbytky sluchu je intenzivně procvičována také oblast sluchového vnímání. V rámci sluchové výchovy je rozvíjena schopnost detekce, diskriminace a identifikace. V rámci detekce je procvičováno uvědomění si zvuku a reakce na něj, je nacvičována podmíněná reakce na zvukový podmět. Děti se učí rozlišovat zvuky hudebních nástrojů, vnímat rozdíly mezi tichým a hlasitým, krátkým a dlouhým, vysokým a hlubokým zvukem, rozdíl mezi pomalu a rychle se opakujícím zvukem, učí se sluchem rozlišovat počet zvuků, slabik. Dle individuálních schopností se rozvíjí fonematický sluch, učí se vnímat rozdíl mezi slovy, která se liší počtem slabik, délkou slabik, samohláskou a souhláskou. Postupně se učí identifikovat nejrůznější zvuky (využívání tabletu), jednotlivá slova z uzavřeného souboru slov, základní hlásky podpořené obrázky – Lingovy zvuky. Je procvičováno vytleskávání slov na jednotlivé slabiky. Slovní zásoba je komplexně rozvíjena, postupně dle tematických okruhů, procvičována v rámci odezírání, sluchové výchovy (identifikace slov), v rámci nácviku výslovnosti, jsou také procvičovány znaky z registru ČZJ. Slovní zásoba je u dětí přirozeně rozvíjena především v rámci předškolního vzdělávání, děti jsou vzdělávány bilingválně. Dále je rozvíjena oblast zrakového vnímání, vizuomotoriky, jemné motoriky a grafomotoriky.